Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej - lub w znacznym stopniu ułatwienie - wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:


Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 80% kosztów przedsięwzięcia , nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR podaje szczegółowe informacje, które wniosek powinien zawierać. Niezbędne jest dołączenie do wniosku, m.in. któregoś z orzeczeń potwierdzających prawny status osoby niepełnosprawnej (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów). Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych można złożyć w każdym czasie.

W trakcie realizacji umowy można wystąpić pisemnie o wypłatę zaliczki w wysokości do 50% wartości przedsięwzięcia. Wyboru wykonawcy robót dokonuje osoba niepełnosprawna. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Dofinansowanie takie nie przysługuje również, jeżeli w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie uzyskała odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON oraz osobie, która ma zaległości wobec PFRON, lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Przykładowy zakres rzeczowy dofinansowania:
Zamiana mieszkania na inne o podobnej powierzchni z kondygnacji wyższej na parter, wymagające małego przystosowania celem udostępnienia dla Wnioskodawcy, łącznie z udokumentowanymi kosztami przeprowadzki; budowa pochylni dla osoby niepełnosprawnej umożliwiającej samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca zamieszkania; zakup i montaż podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń transportu pionowego ...
MOPS dokonuje kwalifikacji zakresu rzeczowego dofinansowania, oceniając indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej, wynikające z posiadanej niepełnosprawności oraz niezbędność planowanego przedsięwzięcia w procesie rehabilitacji społecznej. Z uwagi na charakter niepełnosprawności do dofinansowania likwidacji barier architektonicznych kwalifikowane są głównie osoby z niepełnosprawnością motoryczną/ruchową oraz wzrokową.

Podpowiedzi dobrych rozwiązań w zakresie likwidacji barier architektonicznych, pomoc w uzyskaniu dofinansowania można znaleźć na stronach internetowych www.niepelnosprawni.pl oraz Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES - www.spes.org.pl


Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności a realizacja likwidacji barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji, które wniosek powinien zawierać. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych można składać w każdym czasie.

Pomoc w likwidacji barier w komunikowaniu się jest dostępna również w ramach programów i zadań PFRON, szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Zgodnie z polskimi przepisami prawa osoby niepełnosprawne muszą być uwzględnione w celu zapewnienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przy: projektowaniu, budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, które są obiektami użyteczności publicznej lub mieszkalnictwa wielorodzinnego, powinny być uwzględnione niezbędne warunki do korzystania z danego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi precyzyjnie formułuje szereg norm, które muszą być uwzględnione w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektu, jego pomieszczeń, urządzeń pomocniczych oraz terenów okalających obiekt.

Normy uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych zawierają również tak zwane przepisy techniczno-budowlane, stanowiące akty wykonawcze do art. 7 Ustawy Prawo budowlane, dotyczące: dróg publicznych, dworców kolejowych, autostrad, skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi.

Prawo budowlane dopuszcza odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych (wyłącznie na podstawie wydanego postanowienia o udzieleniu zgody na odstępstwo), jednak nie może ono ograniczyć dostępności osób niepełnosprawnych do: obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

Organami sprawującymi nadzór budowlany są: powiatowy, wojewódzki i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Firma ATLAS-LIFT specjalizuje się w dostawie i montażu urządzeń transportu bliskiego, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z ograniczeniem ruchowym. W skład takich urządzeń wchodzą platformy: przyschodowe, pionowe, krzesełkowe.

Współpracujemy zarówno z deweloperami proponując dostosowanie nowo powstających budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również z instytucjami użyteczności publicznej oraz osobami prywatnymi.

Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych, służymy całą wiedzą i umiejętnościami w doborze odpowiednich urządzeń transportu bliskiego do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.